Dystrybutor niezbędnych produktów dla laboratoriów
MENU
NTRK FISH Probe Panel

NTRK FISH Probe Panel

Numer katalogowy:NTRK1BA-20-ORGR
Certyfikaty:CE
Detekcja:NTRK1, NTRK2, NTRK3

NTRK1, NTRK2 i NTRK3 kodują odpowiednio białka TRKA, TRKB i TRKC. Białka te są kinazami tyrozynowymi i okazały się być celami działania u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuc, podobnie jak klinicznie istotny gen ALK.

NTRK1 Break Apart FISH Probe - NTRK1BA-20-ORGR link
NTRK1 koduje kinazę tyrozynową, która wiąże czynnik wzrostu nerwów (NGF). Rearanżacje NTRK1, zazwyczaj powodują fuzje z genami partnerskimi, które konstytutywnie aktywują domenę kinazy NTRK1, zostały zidentyfikowane w wielu ludzkich rakach. Należał do nich rak okrężnicy, rak brodawkowaty tarczycy, rak płuc, glejak wielopostaciowy i czerniak.

NTRK2 Break Apart FISH Probe- NTRK2BA-20-ORGR link
NTRK2 to receptorowa kinaza tyrozynowa, która wiąże mózgowy czynnik wzrostu (BDGF) i neurotrofinę 4/5 (NT-4/5). Gen jest niezbędny do rozwoju ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego oraz do przeżycia komórek. Rearanżacje NTRK2 wykryto w wielu nowotworach, w tym w glejaku wielopostaciowym, gwiaździaku pilocytarnym, raku płaskonabłonkowym głowy i szyi oraz gruczolakoraku płuc.

NTRK3 Break Apart FISH Probe - NTRK3BA-20-ORGR link
NTRK3 koduje receptor TrkC, glikoproteinę ulegającą ekspresji w ludzkim hipokampie, korze mózgowej i ziarnistej warstwie komórkowej móżdżku. Rearanżacje NTRK3 wykryto w różnych nowotworach złośliwych, w tym w glejaku wielopostaciowym, włókniakomięsaku, raku tarczycy i ostrej białaczce szpikowej. Wiele z tych translokacji skutkuje fuzją z ETV6.