Dystrybutor niezbędnych produktów dla laboratoriów
MENU
Bioview Target FISH Tissue Matching CE IVD

Bioview Target FISH Tissue Matching CE IVD

Numer katalogowy:Bioview-Target
Certyfikaty:CE-IVD, FDA

Zautomatyzowane skanowanie fluorescencyjne i analiza komórek docelowych w zawiesinie, wczeÅ›niej wybarwionych innym markerem
Aplikacja BioView Target FISH (T-FISH) zapewnia analizÄ™ zawartoÅ›ci genetycznej (FISH) okreÅ›lonej, wstÄ™pnie wyselekcjonowanej podgrupy komórek docelowych. Najpierw aplikacja skanuje szkieÅ‚ka zabarwione barwnikiem morfologicznym Giemsa, immunofluorescencyjnymi przeciwciaÅ‚ami (IFL) lub sondami FISH, w celu wykrycia i selekcji okreÅ›lonych typów komórek / grup, a nastÄ™pnie ponownie skanuje te same szkieÅ‚ka po ich odbarwieniu i ponownym zabarwieniu różne immunofluorescencyjne przeciwciaÅ‚a lub sondy FISH. Dwa skany sÄ… tak dopasowane, aby przedstawić dwa obrazy tej samej komórki dla każdej komórki w próbce (morfologia / FISH lub IFL / FISH lub FISH / FISH).
MetodÄ™ T-FISH stosuje siÄ™ w diagnostyce i obserwacji:

  • ocena choroby resztkowej u pacjentów z biaÅ‚aczkÄ…
  • szpiczak mnogi (analiza plazmocytów)
  • ostra biaÅ‚aczka szpikowa
  • przeszczep szpiku kostnego
  • niedopasowanie pÅ‚ci i specyficzna aberracja chromosomowa
  • zespóÅ‚ ciężkiego zÅ‚ożonego niedoboru odpornoÅ›ci (SCID)
  • przeszczepienie autologusowkomórek macierzystych

MetodÄ™ Target FISH stosuje siÄ™ również w nastÄ™pujÄ…cych przypadkach:

  • Analiza FISH próbek kolejno / jednoczeÅ›nie wybarwionych immunofluorescencyjnymi przeciwciaÅ‚ami i markerami FISH.
  • Analiza FISH komórek kolejno hybrydyzowanych z mieszaninÄ… kilku różnych sond FISH, aby zapewnić wielokrotnÄ… analizÄ™ FISH tych samych komórek (multipleksowanie)